مجتمع تکثیر و پرورش ماهی یان زینتی کاسپیندارای تجهیزات بسته بندی و نگهداری مدرن است که تمام فعالیت های قرنطینه، انبارداری و صادرات را تامین می کند. ما در قلب این کشور قرار داریم که تنها در فاصله دور از فرودگاه بین المللی امام خمینی هستیم.

مجتمع تکثیر و پرورش ماهی یان زینتی کاسپین متعهد شده است تا حمل و نقل خود را با سرعت و مراقبت به سراسر جهان محیا کند.