ا گرده جاپنسه کوی /اسورتد

A GRADE JAPANESE KOI /ASSORTED

رد فنتیل

RED FANTAIL

رد لیونهد رانچو

RED LIONHEAD RANCHU

رد پوم پوم

RED POM POM

رد تلسکوپه ای

Telescopes rejected

رد وهیته کمت

RED WHITE COMET